B - kull

F. 18.06.08.

    Valpenes foreldre

                                                                                               AMUCH SUCH Indian Hills Heir to the Throne                                Isa

 Biko                                                                                                      Bono                                                                          Bacco

Brina                                                            Bora                                                                    Byna                                                Bea

 

Vektskjema

 

Nyfødt

1uke  

2 uker

3 uker

 4 uker

5 uker

 6 uker

7 uker

8 uker

Hanne 1

549 g

1045 g

1630 g

2530 g

3600 g

4800 g

5800 g

7400 g

8800 g

Tispe 1

490 g

   960 g

1450 g

2055 g

2900 g

3800 g

4900 g

6000 g

7400 g

Tispe 2

420 g

   825 g

1355 g

2065 g

2900 g

3800 g

4900 g

6000 g

7400 g

Hanne 2

516 g

1015 g

1725 g

2470 g

3500 g

4700 g

5900 g

7200 g

8900 g

Tispe 3

474 g

   965 g

1460 g

2230 g

 3200g

4100 g

5000 g

6500 g

7900 g

Hanne 3

460 g

   940 g

1370 g

2140 g

3000 g

4000 g

5000 g

6700 g

7800 g

Tispe 4

464 g

   960 g

1545 g

2270 g

3100 g

4100 g

5000 g

6600 g

7900 g